Ravidokumentide väljastamise kord

Opluss hambakliiniku ravidokumentide väljastamise kord on kooskõlas 25.mai 2018 kehtima hakanud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusega.

Ravikaardi koopiat, röntgenülesvõtteid ja hammaste mudeleid väljastatakse:

  • Patsiendile kohapeal – patsient täidab eelnevalt vastavasisulise avalduse ja esitab fotoga isikut tõendava dokumendi, mille alusel väljastatakse patsiendile kokkulepitud korras ravidokument(id). Röntgenpildid laetakse Opluss Hambakliiniku mälupulga peale, mille eest tuleb patsiendil tasuda 5 eurot.
  • Patsiendile e-posti teel (krüpteeritud kujul) – patsient täidab ja allkirjastab digitaalselt vastavasisulise avalduse, peale mida edastatakse dokumendid patsiendi poolt avalduses märgitud e-maili aadressile krüpteeritud kujul.
  • Patsiendi esindajale – patsiendi poolt allkirjastatud lihtkirjaliku volituse ja volitatud isiku isikut tõendava fotoga dokumendi esitamise ja vastavasisulise avalduse täitmise alusel.
    Kindlustusfirmadele ja advokaadibüroodele taotluse alusel (patsiendi poolt kirjalikult allkirjastatud või e-maili teel saadetud digiallkirjastatud taotlus).
  • Ravidokumendid väljastatakse avalduse saamisest alates 14 tööpäeva jooksul.

Tasuta on õigus saada patsiendil või tema esindajal ravidokumentidest tasuta koopiaid kuni 20 lehekülge ühe korra aastas. Alates 21. leheküljest tasub teabenõudja 0.19 eurot iga väljastatud lehekülje eest (Avaliku teabe seadus § 25).

Ravidokumentidest koopiate väljastamisest keeldumine

Patsiendi õigust saada teavet ja enda kohta käivaid isikuandmeid isikuandmete töötlemisel piiratakse järgmistel juhtudel:

  • kui see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendada kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamist;
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitset.

Isikuandmete saamiseks palume pöörduda Opluss Hambakliiniku administraatori poole või saata digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressile info@oplusshambakliinik.ee